Obowiązki i zadania Rodziców

Rodzice bądź opiekunowie dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły Sobotniej w Sheffield zobowiązani są do:

 • Pełnienia dyżuru w szkole zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem
 • Dbania o możliwie jak największe uczestnictwo dziecka w zajęciach szkolnych.
 • Punktualnego uiszczania opłat za naukę
 • Czynny udział w dorocznym Walnym Zebraniu, podczas którego podejmowane są wszystkie zasadnicze decyzje dotyczące organizacji i pracy szkoły.

Do podejmowania wszelkich decyzji na Walnym Zebraniu Rodziców, wymagana jest obecność 2/3 ogólnej liczby członków wspólnoty, jakim jest nasza szkoła.

Nie spełnienie powyższych warunków może prowadzić do usunięcia dziecka z listy uczniów w trybie natychmiastowym.

Ponadto uprasza się rodziców oraz opiekunów o:

 • Zapoznawanie swoich dzieci z regulaminem szkolnym i zachęcanie do przestrzegania tegoż.
 • Regularne i systematyczne sprawdzanie postępów ucznia.
 • Nadzorowanie i pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 • Zachęcanie, popieranie i umożliwianie swoim dzieciom udziału w szkolnych imprezach.
 • Informowanie Szkoły o zmianach adresu, a szczególnie numerów telefonu, pod którymi rodzice lub krewni są osiągalni na wypadek nieprzewidzianej nagłej sytuacji podczas godzin nauki.
 • Współudział w przygotowaniu imprez szkolnych oraz okolicznościowych występów.

Obecność rodziców (nie dyżurujących) na terenie szkoły w godzinach nauczania zasadniczo nie sprzyja utrzymaniu dyscypliny i profesjonalnej atmosfery.

Każda instytucja przejmująca opiekę nad dziećmi w zastępstwie rodziców jest zobowiązana prawnie do sporządzenia dokładnej listy obecności w miarę zgłaszania się dzieci. Jest to konieczne choćby dla umożliwienia sprawnej i całkowitej ewakuacji budynku w razie zagrożenia. Rodzice są proszeni o umożliwienie dzieciom punktualnego zgłaszania się do szkoły i wpisania się na listę obecności przed rozpoczęciem lekcji, tak, aby ogólna liczba uczniów w danym dniu mogła być dokładnie ustalona.

Obowiązki Grona Nauczycielskiego

Oprócz przekazywania wiedzy, dobry nauczyciel wywiera wpływ poprzez własny przykład i zachętę, raczej niż przez groźby i zakazy, rozbudzając w uczniu zaciekawienie tematem.

Praca grona nauczycielskiego w Szkołach Sobotnich, od zarania aż po dzień dzisiejszy ma cechy pracy społecznej, wymagającej pewnego poświęcenia. Zaangażowanie się w tej roli wymagało zawsze ścisłej samodyscypliny, punktualnego przestrzegania godzin nauki, oraz regularnej obecności na zajęciach, bowiem wspólnota nasza nie dysponuje wymiarem urzędowych sankcji dyscyplinarnych.

W sytuacji zajęć sobotnich, należy, więc uwydatnić następujące punkty dotyczące obowiązków:

 • Punktualność. Obecność w klasach od początku do końca zajęć. Po zajęciach każde dziecko powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę rodziców lub upoważnionych osób dorosłych.
 • Nadzór uczniów podczas przerw przez osobę pełniącą dyżur w daną sobotę.
 • Sumienne przygotowanie materiałów do każdej lekcji i notowanie przerobionych tematów w zeszycie klasowym.
 • Poprawianie i ocena zadań domowych.
 • Rejestracja obecności uczniów i oddanie listy Kierownikowi/Kierowniczce który/a jest prawnie zobowiązany/a znać dokładny stan liczebny swoich podopiecznych aż do przekazania ich rodzinom.
 • Współudział w przygotowaniu imprez szkolnych oraz okolicznościowych występów.