Postanowienia ogólne

 1. Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego, poznawać polską historię,  geografię, kulturę i tradycje.
 2. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły w Sheffield im. gen. Władysława Andersa jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
 3. Celem Szkoły jest:
  1. nauka czytania i pisania w języku polskim
  2. poznawanie dziedzictwa kultury polskiej
  3. integracja polskiego społeczeństwa na emigracji
  4. rozwijanie u uczniów wartości patriotycznych
 4. Cele o których mowa w punkcie 3 osiągane są przez:
  1. przekazywanie uczniom wiedzy podczas zajęć w szkole
  2. przekazywanie uczniom wiedzy poprzez organizowanie zajęć poza terenem szkoły w formie wycieczek oraz wyjazdów integracyjnych
  3. zachęcanie uczniów do prezentowania pozytywnych cech charakteru, zwłaszcza poprzez edukację oraz udział w projektach społecznych i edukacyjnych organizowanych przez szkołę
  4. zachęcanie uczniów do nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich, w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w życiu i działalności szkoły oraz integrację z lokalnymi społecznościami
  5. rozwijanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności i okazywania wrażliwości na sprawy społeczne
  6. naukę szacunku dla przekonań i kultur innych społeczności
  7. promocję języka i historii Polski
  8. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów z udziałem uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz innych osób zainteresowanych lub utożsamiających się z misją i celami szkoły
 5. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznać swoje dzieci z regulaminem szkolnym oraz regulaminem ucznia oraz zachęcić je do jego przestrzegania.

Prawa rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie mają prawo do:
  1. rozmowy z nauczycielem, dyrektorem lub członkiem zarządu szkoły po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania
  2. uzyskania informacji o postępach swojego dziecka w nauce, jego zachowaniu oraz zaangażowaniu w życie szkoły
  3. uzyskania informacji na temat bieżących spraw związanych z życiem szkoły oraz sposobem w jaki jest ona zarządzana
  4. wysuwania propozycji usprawnień w sposobie działania lub zarządzania szkołą
  5. zgłoszenia zażalenia na ręce członka zarządu szkoły lub dyrektora szkoły
  6. uczestnictwa w Walnym Zebraniu

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:
  1. regularnej i systematycznej pracy z dzieckiem, pracy służącej poszerzaniu wiedzy o kulturze Polski, języku oraz tradycjach tworzących tożsamość narodową
  2. punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach
  3. powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji o wycofaniu dziecka ze szkoły
  4. regularnego posyłania dzieci do szkoły na zajęcia
  5. zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i szkolnymi informacjami
  6. monitorowania postępów dziecka w nauce
  7. nadzorowania oraz pomagania dzieciom w regularnym odrabianiu zadań domowych
  8. zachęcania, popierania oraz umożliwienia swoim dzieciom udziału w szkolnych imprezach
  9. współuczestnictwa w organizowaniu szkolnych działań kulturalnych i utrzymujących narodowe tradycje
  10. pełnienia dyżurów w szkole zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem opieki nad uczniami
  11. terminowego uiszczania opłat szkolnych
  12. czynnego udziału w dorocznym Walnym Zebraniu, podczas którego podejmowane są wszystkie zasadnicze decyzje dotyczące organizacji i pracy szkoły
  13. informowania szkoły o zmianach adresu, a w szczególności numerów telefonu, pod którymi rodzice/opiekunowie są osiągalni na wypadek nieprzewidzianej nagłej sytuacji podczas pobytu w szkole
 2. Rodzice/opiekunowie (nie dyżurujący) mają absolutny zakaz wchodzenia na teren szkoły, na którym odbywają się zajęcia. Rodzice/opiekunowie w trakcie zajęć w szkole mogą przebywać na parterze w pobliżu recepcji, w miejscu do tego wyznaczonym.

Regulamin przyjęć do szkoły

 1. Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym, w terminach uzgodnionych przez Zarząd Szkoły podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki. Przybliżony termin naboru to kwiecień/maj w każdym roku szkolnym.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje rodziców.
 3. Podczas naboru rodzice obecnych oraz przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz/kartę przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły.
 4. Opłata za dziecko już uczęszczające do Szkoły musi być zaksięgowana do dnia złożenia podania.
 5. Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia opłaty za pierwszy semestr nauki do pięciu dni roboczych od momentu oficjalnego zawiadomienia o przyjęciu do szkoły. Brak wniesienia opłaty jednoznacznie wiąże się z utratą miejsca w szkole.
 6. Opłata za czesne jest opłatą bezzwrotną w związku z koniecznością wyposażenia nowego ucznia w niezbędne podręczniki oraz przybory szkolne. W wyjątkowych przypadkach Zarząd rozpatrzy wniosek o częściowy zwrot opłaty na podstawie indywidualnych okoliczności.
 7. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem regulaminu szkoły, ucznia oraz statutu.
 8. O umieszczeniu dziecka w danej klasie decyduje Zarząd Szkoły w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 9. Do Szkoły będą przyjmowane dzieci rozumiejące język polski. W szczególnych przypadkach ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do Zarządu Szkoły.
 10. W stosunku do obecnych uczniów przy przyjęciach do szkoły pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  1. stopień zaangażowania rodziców/opiekunów w życie szkoły w poprzednim roku szkolnym
  2. zaangażowanie ucznia w naukę w szkole oraz w życie szkoły w poprzednim roku szkolnym
  3. punktualność oraz systematyczność ucznia w uczęszczaniu na zajęcia w szkole
  4. terminowość uiszczania opłat za szkołę
  5. obecność rodziców/opiekunów na walnym zebraniu
  6. terminowość złożenia formularza rejestracyjnego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu
  7. obecność rodziców/opiekunów podczas spotkania informacyjnego poprzedzającego złożenie formularza (jeśli takie będzie miało miejsce).
  8. wpisanie się na listę dyżurów w nowym roku szkolnym
  9. zadeklarowanie zaangażowania w działalność szkoły
 11. W stosunku do nowych uczniów przy przyjęciach do szkoły pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  1. obecność rodziców/opiekunów podczas spotkania informacyjnego poprzedzającego złożenie formularza
  2. terminowość złożenia formularza rejestracyjnego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu
  3. terminowość uiszczenia opłaty wpisowej
  4. wpisanie się na listę dyżurów w nowym roku szkolnym
  5. zadeklarowanie zaangażowania w działalność szkoły
 12. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc zostaną wpisani na listę oczekujących.
 13. W przypadku zwolnienia się miejsca w szkole, miejsce to zostanie zaoferowane uczniowi z listy oczekujących.

Kary finansowe

 1. Za każdy niepunktualny odbiór dziecka ze szkoły zostanie naliczona opłata w wysokości 5£ za każde rozpoczęte 15 min.

Skreślanie z listy uczniów

 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na wniosek:
  1. rodziców/opiekunów ucznia
  2. nauczyciela lub Dyrekcji Szkoły
  3. członka Zarządu Szkoły
 2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Zarząd Szkoły w porozumieniu z Dyrekcją szkoły w odpowiedzi na złożony uprzednio wniosek.
 3. Wniosek o skreślenie z listy uczniów musi być odpowiednio uzasadniony.
 4. Powodem skreślenia z listy uczniów może być w szczególności:
  1. nagminne łamanie regulaminu szkoły lub regulaminu ucznia
  2. brak terminowości w uiszczaniu opłat
  3. uchylanie się od pełnienia dyżurów oraz pomocy w organizacji imprez szkolnych
  4. brak widocznych postępów w nauce dziecka lub zaangażowania w naukę i życie szkoły
 5. Ostateczna decyzja o skreśleniu z listy uczniów poprzedzona jest rozmową z rodzicami/opiekunami.

Obowiązki Grona Nauczycielskiego

Oprócz przekazywania wiedzy, dobry nauczyciel wywiera wpływ poprzez własny przykład i zachętę, raczej niż przez groźby i zakazy, rozbudzając w uczniu zaciekawienie tematem.

Praca grona nauczycielskiego w Szkołach Sobotnich, od zarania aż po dzień dzisiejszy ma cechy pracy społecznej, wymagającej pewnego poświęcenia. Zaangażowanie się w tej roli wymagało zawsze ścisłej samodyscypliny, punktualnego przestrzegania godzin nauki, oraz regularnej obecności na zajęciach, bowiem wspólnota nasza nie dysponuje wymiarem urzędowych sankcji dyscyplinarnych.

W sytuacji zajęć sobotnich, należy, więc uwydatnić następujące punkty dotyczące obowiązków:

 • Punktualność. Obecność w klasach od początku do końca zajęć. Po zajęciach każde dziecko powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę rodziców lub upoważnionych osób dorosłych.
 • Nadzór uczniów podczas przerw przez osobę pełniącą dyżur w daną sobotę.
 • Sumienne przygotowanie materiałów do każdej lekcji i notowanie przerobionych tematów w zeszycie klasowym.
 • Poprawianie i ocena zadań domowych.
 • Rejestracja obecności uczniów i oddanie listy Kierownikowi/Kierowniczce który/a jest prawnie zobowiązany/a znać dokładny stan liczebny swoich podopiecznych aż do przekazania ich rodzinom.
 • Współudział w przygotowaniu imprez szkolnych oraz okolicznościowych występów.