Sebastian Marek : Prezes

Sebastian Marek

Prezes

prezes@polskaszkolasheffield.org.uk
Aleksandra Sobczak : Skarbnik

Aleksandra Sobczak

Skarbnik

skarbnik@polskaszkolasheffield.org.uk