Obowiązki Uczniów

 • Wzajemne poszanowanie kolegów i nauczycieli, dbanie o społeczne i prywatne mienie.
 • Punktualne, regularne uczęszczanie na lekcje w każdą sobotę zajęciową, za wyjątkiem ferii.
 • Sumienne, systematyczne odrabianie zadań domowych.
 • Branie udziału w przedstawieniach, uroczystościach i innych imprezach szkolnych.
 • Posługiwanie się językiem polskim w godzinach szkolnych.

Uczniom zabrania się

 • Wychodzić poza teren budynku szkoły przed końcem nauki, także podczas przerw, oraz wkraczać do pomieszczeń nie przeznaczonych do użytku szkoły.
 • Biegać i hałasować na terenie szkoły
 • Przebywać w klasach podczas przerw przy nieobecności nauczyciela.
 • Szpecić i niszczyć sprzęty, zaśmiecać pomieszczenia i otoczenie szkoły.
 • Grać w piłkę wewnątrz szkoły.
 • Gromadzić i bawić się w szatniach i toaletach.
 • Chlapać wodą w umywalniach, zanieczyszczać lub zatykać muszle klozetowe.
 • używać telefonów komórkowych
 • używać urządzeń elektroniczych podczas lekcji
 • robić zdjęć oraz kręcić filmów podczas zajęć w szkole

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu

 • Upomnienie przez nauczyciela.
 • Odosobnienie i zakaz zabawy podczas przerwy.
 • Nagana Kierownika Szkoły, ostrzeżenie, co do dalszych sankcji.
 • Ustne lub pisemne poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 • Zawieszenie lub wydalenie ze szkoły.